Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 26.4.2018

1. Rekisterinpitäjä
Tmi Anne Vuorinen
2616713-2
Upseerikerhonkatu 5, 15170 Lahti
044-2396015
[email protected]

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Anne Metso

3. Rekisterin nimi
Tmi Anne Metso ajanvaraus- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ( rekisterin käyttötarkoitus)
Tmi Anne Metson ajanvaraus- ja asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Tmi Anne Metso käyttää yhdessä henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen Timma-palvelua, joka on Timma Oy:n tuottamana ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä (lisätietoja: www.timma.fi).

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Ajanvaraustiedot
Laskutus-/maksutiedot asiakkaalle tuotetuista palveluista

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän Tmi Anne Vuorisen ja Timman tarjoamissa palveluissa oleviin yhteydenottolomakkeisiin syötetyistä tiedoista,  yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa tarpeellisissa määrin, esimerkiksi kirjanpitäjälle.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille, ilman asiakkaan lupaa, ellei lainsäädäntö siihen pakota.Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteröityjen tietoja säilytetään vain asiakkuussuhteen hoitoon tarvittavan ajan,

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tmi Anne Metson asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietty, ennalta määritellyt rekisterinpitäjä. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.